World Championship

 fke_shinkyokushinkai_tsukamoto_world_champion

1975 - 1º Campeonato Open del Mundo - Noviembre 1, 2 & 3 - TOKYO - Japón
1979 - 2º Campeonato Open del Mundo - Noviembre 23, 24 & 25 - TOKYO - Japón
1984 - 3º Campeonato Open del Mundo - Enero 20, 21 & 22 - TOKYO - Japón
1987 - 4º Campeonato Open del Mundo - Noviembre 6, 7 & 8 - TOKYO - Japón
1991 - 5º Campeonato Open del Mundo - Noviembre 2, 3 & 4 - TOKYO - Japón
1996 - 6º Campeonato Open del Mundo - Febrero - OSAKA - Japón
1999 - 7º Campeonato Open del Mundo - Diciembre 4 & 5 - TOKYO - Japón
2003 - 8º Campeonato Open del Mundo - Octubre 4 & 5 - TOKYO - Japón
2007 - 9º Campeonato Open del Mundo - Octubre 13 & 14 - TOKYO - Japón
2011 - 10º Campeonato Open del Mundo - Octubre 22 & 23 - TOKYO - Japón
2015 - 11º Campeonato Open del Mundo - Octubre 31 & Noviembre 1 - TOKYO - Japón

fke_shinkyokushinkai_world_championship